RODO

Klauzula informacyjna RODO

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma Wytwórnia Wafli Lucyna Zborowska z siedzibą w Zielonej Górze, kod pocztowy: 65-785, przy ul. Osadniczej 35.

Kategorie danych, które możemy przetwarzać oraz cele i okresy przetwarzania Państwa danych osobowych zależą od wymienionych poniżej kategorii osób, do których Pani/Pan należą:

Kategorie osób Kategorie danych, które możemy przetwarzać Cel przetwarzania Okres przetwarzania
Nadawcy wszelkiej korespondencji: zapytań ofertowych, ofert, itp. (potencjalni klienci/kontrahenci) Imię, nazwisko, adres e-mail, telefon, oraz pozostałe dane zawarte w stopce podpisu mailowego lub dobrowolnie przekazane przez Państwa w treści maila, w przekazanych wizytówkach, zapytaniach ofertowych, przesłanych ofertach i załącznikach Zapewnienie możliwości komunikacji z Państwem, udzielenie odpowiedzi na zadane pytania, przesłane oferty, itp. Cały okres utrzymywania kontaktów biznesowych
Nadawcy dokumentów rekrutacyjnych CV, listów motywacyjnych (kandydaci) Dane przesłane przez kandydata dobrowolnie i za jego zgodą oraz dane, których możemy żądać od kandydata zgodnie z ustawą Kodeks Pracy Rozpatrzenie kandydatur i podjęcie działań w związku z dalszym etapem rekrutacji i zatrudnieniem Do zakończenia rekrutacji lub za dodatkową zgodą na potrzeby kolejnych, a także przechowywanie w celu zabezpieczenia się przed ewentualnymi roszczeniami do terminu przedawnienia
Obecni oraz przyszli: klienci, kontrahenci, pełnomocnicy lub reprezentanci klientów lub kontrahentów, osoby kontaktowe w firmie klienta/kontrahenta Imię i nazwisko, nazwa firmy, adres prowadzenia działalności gospodarczej oraz adresy korespondencyjne, numer PESEL, dane kontaktowe: adres e-mail, numer telefonu, stanowisko zajmowane przez Państwa w organizacji, dane w przekazanych wizytówkach, zawartych umowach, zapytaniach ofertowych, przesłanych ofertach Wypełnianie zobowiązań umownych wobec Państwa, oraz wywiązanie się z naszych obowiązków prawnych, np. obowiązku wystawienia faktury lub innego dokumentu wymaganego prawem, ustalania lub dochodzenia roszczeń cywilnoprawnych w ramach prowadzonej współpracy, a także obrony przed takimi roszczeniami Okres współpracy pomiędzy Stronami, do końca okresu przedawnienia roszczeń związanych z umową

Możemy także pozyskać Państwa dane osobowe z publicznie dostępnych źródeł, takich jak rejestry przedsiębiorców CEIDG lub KRS w celu weryfikacji informacji podanych przez Państwa. Zakres przetwarzanych danych będzie w takim przypadku ograniczony do danych dostępnych publicznie w odpowiednich rejestrach. Państwa dane mogą być przekazywane następującym podmiotom: procesorom, w związku ze zleconymi przez Wytwórnia Wafli Lucyna Zborowska działaniami, podmiotom współpracującym oraz kontrahentom, firmom kurierskim i pocztowym, które będą dostarczać do Państwa przesyłki, podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych jest dobrowolne lecz niezbędne do zapewnienia obustronnej komunikacji oraz opisanej powyżej współpracy z Państwem. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe utrzymanie kontaktów biznesowych drogą mailową i telefoniczną oraz realizacja zawartych umów. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. Dane osobowe będą przechowywane przez cały okres pozostawania naszej firmy z Państwem w kontakcie biznesowym.

Niniejsza klauzula nie wymaga żadnych działań z Pani/Pana strony. Wszelką korespondencję w sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych prosimy kierować na adres: kontakt@zborowski-wafle.pl